Tohumlardan garpyzlary nädip ösdürip ýetişdirmeli?

C witamine baý şireli miwe bolmagy bilen tanalýan adaty garpyz, esasan tohumdan başlaýar. Tomusyň yssy günlerinde süýji, şireli garpyzyň tagamy ýaly zat ýok.Yssy howada ýaşaýan bolsaňyz, özüňizi ösdürip ýetişdirmek aňsat.Garpyzy tohumdan miwä ýetişdirmek üçin azyndan üç aý yssy, güneşli gün gerek.

Bu üç aýyň dowamynda gündelik ortaça temperatura azyndan 70-80 dereje bolmaly, has ýyly bolsa-da.Şu tomus howlyňyzyň bagynda garpyz ösdürip ýetişdirmegi öwrenmek üçin bu ekiş, ideg we hasyl ýygnamak maslahatlaryna eýeriň.Ilkinji howly garpyz bagyňyzy ekýän bolsaňyz, birnäçe maslahat garpyz tohumynyň gögermeginiň üstünlikli bolmagyny üpjün edip biler.

How to Grow Watermelons From Seeds?

Diňe täze tohumlary ulanyň

Garpyz tohumlary bişen miweleri ýygnamak we tygşytlamak üçin iň aňsat tohumlardan biridir.Diňe garpyzdan tohumlary çykaryň, miwe galyndylaryny ýa-da suwuny aýyrmak üçin suwda ýuwuň we kagyz polotensalarynda howa guradyň.Adatça, garpyz tohumlary dört ýyl töweregi ýaşap biler.Şeýle-de bolsa, näçe köp garaşsaňyz, iň oňat gögerijilik mümkinçiligi şonça-da az bolar.Iň oňat netijeler üçin hasyl ýygnanandan soň derrew garpyz tohumyny ekiň.Söwda bilen gaplanan tohumlary satyn alanyňyzda, dört ýyllyk çäkden geçmändigine göz ýetiriň.

Tohumlary siňdirmekden gaça duruň

Tohum paltosyny ýumşatmak we gögermegi çaltlaşdyrmak üçin ösümlik tohumlarynyň köp görnüşini ekmezden ozal siňdirip bolýar.Şeýle-de bolsa, garpyzlar muňa degişli däldir.Garpyz tohumyny ekmezden ozal tohum sepmek, kömelek Antraknoza sebäpli döreýän antraknoza ýaly dürli kömelek keselleriniň döremek howpuny ýokarlandyrýar.

Tohumlary içerde başlamak

Garpyz ösümlikleri aýazlara gaty duýgur we sowuk temperaturanyň täsiri olary çalt öldürer.Torf küýzelerine garpyz tohumlaryny ekip, ösümlik möwsüminde başlaň we sebitiňizdäki iň soňky aýaz senesinden üç-dört hepde öň içerde goýuň.Aýazyň ähli töwekgelçiligi geçensoň, garpyz nahallaryny ýere göçürip bilersiňiz.Bu, hasylyňyzyň miwelerinden birnäçe hepde öňünden lezzet almaga kömek eder.

Ekmezden ozal dökün beriň

Garpyz tohumlaryny ekmezden ozal topragyň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, çalt gögermegini we nahal ösmegini üpjün eder.Garpyz bilen iň oňat netijeler üçin, her inedördül metr meýdanda 3 litr 5-10-10 dökün ulanyň.

Temperaturany ýokarlandyryň

Armyly topraklar garpyz tohumlarynyň has çalt ösmegine getirýär.Mysal üçin, garpyz tohumy 90 gradus Farahheitde gögermek üçin 3 gün töweregi wagt alýar, takmynan 10 gün 70 gradusda.Içerde tohum ekýän bolsaňyz, temperaturany ýokarlandyrmak üçin kosmos gyzdyryjy ýa-da ýyladyş matasyny ulanmagy göz öňünde tutuň.Daşarda tohum ekseňiz, gün şöhlesini siňdirmäge we gündizine topragyň temperaturasyny ýokarlandyrmaga kömek etmek üçin ekiş ýerini gara plastmas mulç bilen örtmäge synanyşyň, bu bolsa garpyzyň gögermegini çaltlaşdyrýar.

Gaty çuň ekmäň

Çuňňur ekilen tohumlar dogry gurulmaz.Iň oňat gögermek üçin garpyz tohumlaryny 1/2 bilen 1 dýuým aralygynda gömüň.

 


Iş wagty: Noýabr-10-2021