Habarlar

 • Tasting meeting for new watermelon and melon varieties on 2022
  Poçta wagty: 30-2022-nji maý

  2022-nji ýylyň 26-njy maýynda kompaniýamyz ekiş bazamyzda dadyp görmek ýygnagyny geçirdi, bazara has gowy garpyz we gawun tohumlaryny ösdürip ýetişdirip bileris diýip umyt edýäris....Koprak oka»

 • Shenzhou XIII crew back to Earth
  Iş wagty: Aprel-24-2022

  Hytaýyň Şençzhouou XIII kosmos missiýasy ekipa 20y 2022-nji ýylyň 16-njy aprelinde Dongfeng gonuş meýdançasyna gondy. Hytaýly kosmonawtlar (çepden) Zhai Zigang, Wang apaping we Şençzhouou XIII kosmos gämisinden Gu Guangfu alty aýlyk kosmos stansiýasyny tamamlap, Earthere gaýdýarlar. şenbe güni sag-aman.T ...Koprak oka»

 • Africans praise Chinese for farm skills
  Iş wagty: 28-2022-nji mart

  Bir işçi, 2022-nji ýylyň 8-nji fewralynda Keniýanyň Naýrobide täze gurlan Naýrobi awtoulag ýolunyň aşagynda gül ekýär. Hytaýyň oba hojalyk tehnologiýalaryny görkeziş merkezleri ýa-da ATDC, öňdebaryjy oba hojalyk tehnologiýalarynyň Hytaýdan Afrika ýurtlaryna geçirilmegine goldaw berdi we yklymyň täzeden işlemegine kömek edip biler. ..Koprak oka»

 • Tunisia receives new batch of COVID-19 vaccines donated by China
  Iş wagty: 24-2022-nji fewral

  2222-nji ýylyň 22-nji fewralynda sişenbe güni Tunisde COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşi güýçlendirmek üçin Hytaý tarapyndan berlen COVID-19 sanjymlarynyň täze topary alyndy.Tunisiň saglyk ministri Ali Mrabet (2-nji R) we Hytaýyň Tunisdäki ilçisi Zhangang Jianguo (3-nji R) Hytaýyň COVID-19 peşgeş berendigi barada resminama alyşýarlar ...Koprak oka»

 • Beijing Winter Olympics
  Iş wagty: Fewral-08-2022

  4-nji fewralda Pekinde 2022-nji ýyldaky gyşky Olimpiýa oýunlaryna resmi taýdan başlamak üçin Pekindäki “Guşlaryň höwürtgesi” diýlip atlandyrylýan Milli stadionda gözüňi özüne çekiji we köp garaşylýan açylyş dabarasy geçirildi.Dabara dünýäniň ünsüni özüne çekdi, gördi ...Koprak oka»

 • Iş wagty: -20anwar-24-2022

  Günebakar tohumy, günebakaryň tohumy, Demirgazyk Amerikada doglan iri gülli ösümliklerdir.Köp adamlar günebakar tohumyny bütin dünýäde iýmit hökmünde iýýärler we ortaça iýilse we agyr duzlanmasa, ýeterlik derejede ýokumly iýmit goşundysydyr.Günebakar tohumy ...Koprak oka»

 • How to Grow Watermelons From Seeds?
  Iş wagty: Noýabr-10-2021

  C witamine baý şireli miwe bolmagy bilen tanalýan adaty garpyz, esasan tohumdan başlaýar. Tomusyň yssy günlerinde süýji, şireli garpyzyň tagamy ýaly zat ýok.Yssy howada ýaşaýan bolsaňyz, özüňizi ösdürip ýetişdirmek aňsat.Iň azyndan üç aý gyzgyn, ...Koprak oka»

 • Hebei Shuangxing Seeds Co., Ltd. first appeared on the Tianjin International Seed Expo 2018
  Iş wagty: Noýabr-10-2021

  2018-nji ýylyň 20-nji oktýabryndan 22-nji oktýabry aralygynda kompaniýamyz, Týanjinin tohum senagaty birleşigi, Týanjinin oba iş komiteti, Hytaý tohum birleşigi, Hytaý tohum söwda birleşigi, Siqing Distric ... tarapyndan goldanýan Tianjin halkara tohum sergisine gatnaşmaga çagyryldy.Koprak oka»

 • What Do You Know about the Key Points of Growing Sunflowers?
  Iş wagty: Noýabr-10-2021

  Günebakar, Asteraceae maşgalasynda günebakaryň bir görnüşi, lakamy: güneşli gül, günebakar, günebakar, Günebakar.Köp adam günebakar tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýän günebakar tohumyny iýdi, günebakar ösmeginiň esasy nokatlary hakda näçeräk bilýärsiňiz?Indiki günebakar tohumy su ...Koprak oka»