Görkeziş

8-nji imperator No.3 garpyz tohumy

1. Boş toprak we gowy guran ýerler üçin kostýum.
2. Üç sany üzümi şahany kesmek üçin, 2-nji ýa-da 3-nji aýal akymynyň miwe oturmagy üçin ... Kök gawuny wagtynda aýyryň. Her nahalyň bir miwesi bar
3. Esasy dökün ekerançylyk dökünleri bolup biler, Fosfat dökünlerini we kaliý dökünlerini ulanmak üçin kostýum, azotly dökün az ulanylmaly ýa-da ýok.
4.Miwe döwründe ýagyş ýagsa, miwäniň çişýän döwründe suwarmak üçin emeli goşmaça tozanlandyrmalydyrys
5. Miwe miwesinden 35 gün töweregi.

8th Emperor No.3 watermelon seeds
8th Emperor No.3 watermelon seeds

Gara Jing Garpyz tohumy

1. Ownuk we orta göwrümli tunelde ekmek üçin kostýum. Her gektardan takmynan 10500-11200 nahal.
2. Orta baý suw ösdürip ýetişdirmek üçin kostýum. Esasy dökün, ýörite guş we haýwan dökünleri.
3. Iki gezek üzüm ýa-da üç sany üzüm şahasy seresaplylyk bilen kesilýär.Miwe oturmak üçin 2-nji ýa-da 3-nji aýal akymyny saklamak üçin kök gawuny wagtynda aýyryň. Her nahalyň bir miwesi bar. Miwe çişýän wagty wagtynda suwarmak.
4. Miwe ýetişenden soň 35 gün töweregi bolýar.

Demonstration
Demonstration
1.Suit for sowing in the small small and medium size tunnel.About 10500-11200 seedlings per hectare 2.Suit for medium rich water cultivating.Enough base fertilizer, special the Poultry and Animal manure.  3.Double vines or three vines prune branch carefully. To keep the 2nd or 3rd female flow to sit fruit,.remove the root melon on time.Each seedling have one fruit.To irrigate on time when fruit swelling period. 4.The maturity is about 35days after fruiting.

Nofa no4 garpyz tohumy

1. Açyk we goralýan ýerlerde ekmek üçin kostýum.Her gektardan takmynan 9000 nahal.
2. 3-nji üzüm üzümlerinde çapmak. Miwe 3-nji zenan gülünde saklamak we tozanlamak üçin 10% diploid garpyz tohumy bilen gabat gelmek iň gowusydyr.
3. Ösümlik çyglylygyny gözegçilikde saklamak üçin suwdaky tohumlardan gaça duruň.Temperatura 28-32 in aralygynda saklanmalydyr.
4. Esasy dökün ekerançylyk dökünleri, azotly dökünler we fosfat dökünleri üçin kostýum bolup biler, kaliý dökünleri has köp ulanylyp bilner.Dökülen dänäniň reňklenmezligi üçin fosfat dökünleriniň mukdaryna gözegçilik etmegiňizi haýyş edýäris.
5. Tohum etapyndan başlap, tendril döwrüne çenli az, ýöne ýeterlik suw gerek, güýçli kök gurmak peýdalydyr.Hasyl ýygnamakdan 7-10 gün öň suwarmagy bes ediň.
6. Kämillik möhleti 110 gün, tozanlamakdan hasyl ýygnamak üçin takmynan 40 gün gerek.

Nofa no.4 watermelon seeds
Nofa no.4 watermelon seeds