Günebakar ösmeginiň esasy nokatlary barada näme bilýärsiňiz?

Günebakar, Asteraceae maşgalasynda günebakaryň bir görnüşidir, lakamy: güneşli gül, günebakar, günebakar, Günebakar, Günebakar.Köp adam günebakar tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýän günebakar tohumyny iýdi, günebakar ösmeginiň esasy nokatlary hakda näçeräk bilýärsiňiz?Indiki günebakar tohumyny üpjün ediji, günebakar ösmeginiň esasy nokatlary bilen tanyşdyrar.

Günebakar Günorta Amerikada doglupdyr, ispanlar tarapyndan 1510-njy ýylda Demirgazyk Amerikadan Europeewropa çenli bezeg üçin ulanylýar.19-njy asyr we Russiýadan Demirgazyk Amerika bilen tanyşdyryldy.Hytaýda ösdürilip ýetişdirilýär.Günebakar tohumyna günebakar tohumy diýilýär we köplenç gowrulyp, nahar hökmünde iýilýär, bu tagamly.

What Do You Know about the Key Points of Growing Sunflowers?

1. Günebakar haýsy toprakda ösmegi halaýar?

Köp ýerlerde günebakar duzly, çägeli we gury topraklarda ösdürilip ýetişdirilýär, esasanam beýleki ekinlere garanyňda gaty çydamly we has tygşytly bolany üçin.Günebakar topragyň berk talaplaryna eýe bolmasa-da, hasylly toprakdan gurak, önelgesiz we şor topraga çenli ähli toprakda ösüp biler.Şeýle-de bolsa, çuňňur gatlakly, ýokary humusly, gowy gurluşy we gowy suw we dökün saklaýan ekin meýdanlaryna ekilende hasyllylygy ýokarlandyrmak mümkinçiligi has uludyr.Has oňat hasyl we has ýokary ykdysady girdeji gazanyp bolýar.

2. Günebakar tohumlarynyň guraklygy nämeden ybarat?

Oilagly günebakar tohumy bolan ýagdaýynda, hasyl ýygnalandan 20-50 gün soň bolýar.Tohumlar adaty ekiş möwsümine çenli tohumlaryň “uklamagyna” mümkinçilik berýänligi üçin biologiki taýdan möhümdir.Tohum ýetişýän möwsümde, hatda dowamly ýagyşly howa ýagdaýynda-da, diskde gögermekden saklanyp bolýar.Bu guraklyk şu ýylky hasyldan we indiki ekiş möwsüminden soň tebigy ýagdaýda geçer.Täze ýygnan tohumlary ekiş ýa-da gözleg işleri üçin ulanylýan aýratyn ýagdaýlarda, guraklyk el bilen döwülip bilner.Adatça tohumlar 50-den 100 mikrogram / ml etilen glikol erginine 2-den 4 sagadyň dowamynda siňdirilýär we soňra amatly şertlerde gögerýär.Gibberellin, ýagly günebakar tohumyndaky guraklygy bozmak üçin hem peýdalydyr.

3. Günebakar ösdürip ýetişdirmek üçin haýsy howa şertleri amatly?

Günebakar, temperaturany gowy görýän we howa şertlerine gowy uýgunlaşýan sowuga çydamly ekin.Toprak gatlagynda (0-20 sm) ýeriň temperaturasy 2 ° C-e ýetende, tohumlar ösüp başlaýar, 4-6 ° C gögerip bilýär we nahalyň ösmegi üçin 8-10 ° C ulanylyp bilner.Mundan başga-da, nahallaryň döremegi tohumyň hili, çyglylygy, kislorody we topragyň düzümi we gurluşy bilen berk baglanyşyklydyr.

Tohumdan ýetişýänçä umumy ýag günebakary ≥ 5 ℃ takmynan 1700 ℃ täsirli jemleýji temperatura zerur;nahaldan başlap ýetişýänçä iýip bolýan günebakar, takmynan 1900 ℃ täsirli jemleýji temperatura zerur.

 


Iş wagty: Noýabr-10-2021