Naivy hytaý mämişi gyzyl organiki kädi tohumy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Görnüşi:
Reňk:
mämişi gyzyl
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
ŞUANGXING
Model belgisi:
Naivy
Gibrid:
Hawa
Deri:
mämişi gyzyl
Et:
mämişi gyzyl
Garşylyk:
gowy garşylyk
Miwe agramy:
2 kg
Tohumlaryň görnüşi:
F1 gibrid gök tohum
Kämillik:
takmynan 95 gün
Arassaçylyk:
99.0%
Arassalygy:
95.0%
Şahadatnama:
CIQ; CO; ISTA; ISO9001
Önümiň beýany

Naivy hytaý mämişi gyzyl organiki kädi tohumy

  • Et:mämişi gyzyl, süýji tagam;
  • Miwe agramy:2,0 kg;
  • Uzynlygy: 25-30 sm; diametri: 13-15 sm;
  • Kämillik:takmynan 95 gün;
  • Garşylyk: wirusa garşylyk;
  • Örän uzak saklanyş möhleti;
  • Ösümlik:bir gektardan 5000 töweregi ösümlik.
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP
HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP

Aýratynlyk:

Ösümlik kädi
Ady Naivy
Haryt Standart
Arassaçylyk 99.0%
Arassalyk 95.0%
Gögermek 90.0%
Çyglylygyň mazmuny 8.0%

 

Has köp önüm

Has köp önüm şu ýere basyň

Hil barlagy

Şahadatnamalar

Fitosanitar şahadatnamasy;GMO däl şahadatnama;Asyl şahadatnamaISTA şahadatnamasy. 

HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP

Aýratynlyklary

 

Gögermek

Arassalyk

Arassaçylyk

Çyglylyk

Saklamak

≥85%

≥95%

≥98%

≤8%

Gury, salkyn

HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP

 

Hyzmatlarymyz

Naivy hytaý mämişi gyzyl organiki kädi tohumy

Ösümlik nokady

1. climateerli howa şertlerine görä ösümlik möwsümi bilen tapawut meýdany.

2. Wagtynda we dogry mukdarda ýeterlik dökün we ýokarky amaly ulanyň

3. Toprak: çuň, baý, gowy suwaryş ýagdaýy, güneşli.

4. Ösüş temperaturasy (° C): 18-30.

Ekerançylyk maslahatlary

Houseyladyşhana we açyk meýdan üçin amatly, ýer dökünleri ýeterlikdir, gülleýäninden soň topraga we suwarmaga üns beriň, adatça her gektar meýdanda 13200 ösümlik, hiç hili mör-möjek işjeňligi ýok bolsa, emeli tozanlamak ýa-da auksin bilen gül çümdürmek miwäniň tizligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Üns beriň:

1. Bu görnüş F1 tohumy, indi ekmek üçin ätiýaçlyk tohum bolmaly däldir.

2. Çylşyrymly mahsus faktorly ekin tohumlary we toprak, howa we medeniýet usuly bilen ýokaşanlygy sebäpli, ekişe üns beriň.

3. Bu dürli tohumlary salkyn we gurak ýerde saklaň.Kepillik möhleti 3 ýyl.

Hyzmatlarymyz:

1. Müşderiniň howa şertlerine görä amatly görnüşleri tapmaga kömek ediň.

2. Ekin ösdürip ýetişdirmek üçin tehniki geňeşçi.

3. Resminamalary taýýarlamaga kömek ediň.

4. Iň oňat iberiş ýoluny tapmaga kömek ediň.

Sorag-jogap

Näme üçin ABŞ

a.31 ýylstohum köpeltmek we öndürmek boýunça hünär tejribesi.

b.6 ýyl tohum eksport etmek tejribesi.

c.Alibaba-da ygtybarly altyn üpjün ediji.

d.Ajaýyp hil dolandyryş ulgamy.

Mugt nusgalar

Synag üçin az mukdarda nusga berip bileris.Theöne müşderiniň iberiş bahasyny tölemeli.Satyn alyjy synag netijesini satyja üpjün etmeli.

Nädip sargyt etmeli

a) Bize derňew iberiň.

b) laýyk görnüşleri tassyklamak üçin alyjy bilen maslahatlaşyň.

ç) geleşigiň beýleki zatlarynyň mukdaryna we bahasyna göz ýetiriň.

d) Şertnamanyň taslamasy ýa-da Proforma-faktura.

e) Alyjy şertnama ýa-da PI laýyklykda töleýär.

f) Satyjy şertnama ýa-da PI-e baglylykda ýüklemegi tertipleýär.

g) Alyjy gäminiň ähli resminamalaryny tassyklandan soň tölegiň galyndysyny (bar bolsa) töleýär.

h) Satyjy yzarlamagy ýok.we alyjylara ähli resminamalar.

i) ýükleri alýan alyjy.

j) Satyjy tohum ösdürip ýetişdirilende hyzmat üçin alyjy bilen aragatnaşyk saklamaly.

k) Indiki tertibi ara alyp maslahatlaşmak.

Gaplamak we eltip bermek
Naivy hytaý mämişi gyzyl organiki kädi tohumy

Bukja

Bag müşderileri üçin kiçijik paket, belki-de, 10 halta ýa-da gap-gaç üçin 20 tohum.

Hünärmen müşderiler üçin uly paket, belki 500 tohum, 1000 tohum ýa-da 100 gram, 500 gram, sumka ýa-da gala üçin 1 kg.

Mundan başga-da, müşderileriň isleginden soň bukjany dizaýn edip bileris.

 

Eltip bermek

Adatça eltip bermegi gurarys 3 iş gününiň içindepoçta ýa-da Express arkaly işleýän tölegi tassyklandan soň.Howa ýa-da deňiz arkaly,has köp wagt gerek bolup biler.

Şeýle hem, iberiş bahasy adaty poçta bilen deňeşdirilende Express tarapyndan has ýokary bolar.

Adaty ýazgy

Takmynan 7-30 iş güni

EMS

Takmynan 10-15 iş güni

DHL / TNT

Takmynan 4-7 iş güni

Howa arkaly

5-7 iş güni töweregi

Deňiz ýakasynda

15-30 töweregi iş güni  

Kompaniýanyň maglumatlary

Jarnamamyz:

Operatorlary has üstünlikli etmek üçin daýhanlary baýlaşdyrmak; sarp edijileri has sagdyn etmek üçin ýokary hilli önümleri we hyzmatlary bermäge çalyşyň.

Dünýädäki daýhanlary iň ygtybarly tohum bilen üpjün ediji boluň.

Biziň maşgalamyz:HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP

 

HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP

Müşderilerimiz:HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP

Önümlerimiz:HTB1avQSJaSWBuNjSsrbq6y0mVXaP

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler